Bakalářské studium

Kateřina Ondrášková (PřF MU) – téma BP: Monitorování minimální reziduální choroby u pacientů s karcinomem pankreatu. – školitel BP: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (obhájeno 2021)

Klára Mrázová (PřF MU) – téma BP: Screening karcinomu pankreatu u osob se zvýšeným rizikem. – školitel BP: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Kamila Dostálová (PřF MU) – téma BP: Analýza protinádorového účinku organokovových komplexů s NSA. – školitel BP: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Jitka Švandová (PřF MU) – téma BP: Identifikace molekulárních změn, použitelných jako prediktorů prekancerózy a časného stádia karcinomu endometria. - školitel BP: Mgr. Jitka Holčáková, Ph.D.

Petra Mikušová (PřF MU) – téma BP: Detekce AGR proteinů v extracelulárním prostředí nádorů. – školitel BP: Mgr. Veronika Brychtová, Ph.D. (obhájeno 2018)

Andrea Martišová (PřF MU) – téma BP: Úloha transgelinu v nádorových buňkách. – školitel BP: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (obhájeno 2018)

Daniel Nesrsta (PřF MU) – téma BP: Organokovové sloučeniny při léčbě nádorových onemocnění. – školitel BP: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (obhájeno 2018)

Olga Breznická (LF MU) - téma BP: Léčebné výsledky radioterapie u karcinomu prostaty. - školitel BP: MUDr. Pavel Krupa (obhájeno 2017)

Pavel Kubín (LF MU) - téma BP: Chronická toxicita po radioterapii u karcinomu prostaty. - školitel BP: MUDr. Pavel Krupa (obhájeno 2017)
 
Lucia Janáčová (PřF MU) - téma BP: Mechanismy rezistence vůči endokrinní terapii u nádorů prsu. - školitel BP: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (obhájeno 2016)
 
Matej Hropko (PřF MU) - téma BP: Význam genomiky, transkriptomiky a proteomiky pro určení molekulárních podskupin meduloblastomu. - školitel BP: Mgr. Marta Nekulová, Ph.D. (obhájeno 2016)
 
Ondřej Vacek (PřF MU) - téma BP: Odpověď nádorové buňky na proteotoxický stres. - školitel BP: Mgr. Michal Pastorek, Ph.D. (obhájeno 2016)
 
Lucie Bienová (LF MU) - téma BP: Verifikace platnosti modelů akutní toxicity pro močový měchýř a konečník u radioterapie karcinomu prostaty technikou Rapid Arc. - školitel BP: MUDr. Pavel Krupa. (obhájeno 2015)
 
Kateřina Bustová (LF MU) - téma BP: Verifikace platnosti modelů akutní toxicity pro močový měchýř a konečník u radioterapie karcinomu prostaty technikou 3D CRT. - školitel BP: MUDr. Pavel Krupa. (obhájeno 2015)
 
Barbora Šustáčková (LF MU) - téma BP: Verifikace platnosti modelů akutní toxicity pro močový měchýř a konečník u radioterapie karcinomu prostaty technikou IMRT. - školitel BP: MUDr. Pavel Krupa. (obhájeno 2015)
 
Eliška Stuchlíková (PřF MU) - téma BP: Optimalizace růstu buněčné linie odvozené od nádoru vaječníku rezistentní na cisplatinu. - školitel BP: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D. (obhájeno 2015)
 
Oliver Šimončík (PřF MU) - téma BP: Vztah proteinové homeostáze a aktivace transkripčních faktorů HSF. - školitel BP: MUDr. Petr Muller Ph.D. (obhájeno 2015)
 
Alena Kopková (PřF MU) - téma BP: Úloha proteinu p53/47 při stresu endoplazmatického retikula. - školitel BP: Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (obhájeno 2015)
 
Sabina Oweisová (PřF MU) - téma BP: Aplikace elektroanalytických metod v molekulární onkologii. - školitel BP: Mgr. Martin Bartošík, Ph.D. (obhájeno 2015)
 
Petr Lapčík (PřF MU) - téma BP: Metoda SWATH-MS a její využití v proteomické analýze nádorů prsu. - školitel: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (Obhájeno 2015)
 
Pavlína Mrhálková (PřF MU) - téma BP: Vliv izoforem p63 na chemosensitivitu nádorových buněk. - školitel BP: Mgr. Jitka Holčáková, Ph.D. (obhájeno 2014)
 
Václav Hrabal (PřF MU) - téma BP: Úloha proteinu p63 při vzniku a vývoji nádorového onemocnění. - školitel BP: Mgr. Jitka Holčáková, Ph.D. (Obhájeno 2014)
 

Karolína Zoufalová (PřF MU) - téma BP: Signální dráhy v metastazování nádorů prsu a jejich studium s využitím cílené proteomiky. - školitel: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (Obhájeno 2014) 

Anna Odehnalová (PřF MU) - téma BP: Mechanismy zodpovědné za rezistenci k tamoxifenu a biomarkery s nimi spojené. - školitel BP: Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (Obhájeno 2014)
 

Kateřina Ceralová (PřF MU) - téma BP: Vliv hormonů v etiopatogenezi nádorů, úloha androgenního receptoru v signalizaci proteinu Anterior gradient 2 u karcinomu prsu. - školitel BP: Mgr. Veronika Brychtová (Obhájeno 2014)

Helena Ďuríková (PřF MU) - téma BP: Detekce a identifikace malých nekódujících RNA v lidských tělních tekutinách. - školitel BP: Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (Obhájeno 2014) 

Markéta Stejskalová (PřF MU) - téma BP: Přispívá exprese proteinu p63 ke vzniku rakovinné kmenové buňky? - školitel BP: Mgr. Jitka Holčáková, Ph.D. (obhájeno 2014)
 
Vendula Šromová (MU PřF) - téma BP: AlphaB-crystallin a jeho vztah k nádorovému onemocnění. - školitel BP: RNDr, Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (obhájeno 2014)
 
Monika Diblíková (MU PřF) - téma BP: Úloha proteinu CD105 v rozvoji nádorových onemocnění. - školitel: Mgr. Petr Beneš, Ph.D. (Obhájeno 2013)
 
Petra Kovaříková (PřF MU) - téma BP: Proteázy extracelulární matrix: Funkce a metody studia. - školitel BP: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (Obhájeno 2013)
 
Zuzana Bábovská (PřF MU) - téma BP: Proteiny rodiny thymosinů a jejich úloha v tumorigenezi. - školitel BP: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (Obhájeno 2013)

Michal Řiháček (PřF MU) - téma BP: Imunochemická a mikrobiologická metoda stanovení plazmatických a erytrocytárních folátů a vliv přítomnosti antifolátových terapeutik. -školitel: doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D. (obhájeno 2012)
 
Josef Maryáš (PřF MU) - téma DP: Úloha proteinů regulační dráhy NFkappaB v procesu metastázování nádorů. - školitel: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (Obhájeno 2012)

Jiřina Čípková (PřF MU) - téma DP: Autofagie a charakterizace epitopů anti-ATG4A protilátek pomocí „phage display“. - školitel: Mgr. Pavla Bouchalová, Ph.D. (Obhájeno 2012)
 
Lucia Sommerová (PřF MU) - téma BP: Úloha proteinu AGR2 v procesu maligní přeměny buňky. - školitel BP: Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (Obhájeno 2012)
 
Lenka Příhodová (PřF MU) - téma BP: Úloha zánětu při vzniku nádorových onemocnění. - školitel BP: Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (Obhájeno 2012)
 
Květa Pilařová (PřF MU) - téma BP: Protein p53/47 a jeho úloha v nádorech. - školitel BP: Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (obhájeno 2011)
 
Iveta Hynštová (PřF MU) - téma BP: Charakterizace rodina anterior gradient proteinů, analýza exprese proteinu AGR3 ve zdravých tkáních. - školitel BP: Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (Obhájeno 2011)
 
Jana Nováková (PřF MU) - téma BP: Rodina proteinů 14-3-3: Dvojsečná zbraň v nádorové biologii. - školitel BP: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (Obhájeno 2011)
 
Vendula Pernikářová (PřF MU) - téma BP: Vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie s využitím technologie Orbitrap: Nové šance pro proteomiku. - školitel BP: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (Obhájeno 2011)

 

Přihlášení

Přihlášení