doktorské studium

Mgr. Barbora Vavrušáková (LF MU) - téma DisP: Vliv stresu ER na imunitní dohled v kancerogenezi. - školitel DisP: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Mgr. Miroslav Bardelčík (PřF MU) – téma DisP: Molekulární mechanismy regulace stresové odpovědi. – školitel DisP: MUDr. Petr Müller, Ph.D.

Mgr. Martina Kučeríková (PřF MU) – téma DisP: Mechanizmy nemutační inaktivace proteinu p53 v lidských nádorech. – školitel DisP: Mgr. Lucia Hároníková, Ph.D.

Ravery Jovinary Sebuyoya, MSc. (PřF MU) – téma DisP: Bioelektrochemie v molekulární onkologii. – školitel DisP: Mgr. Martin Bartošík, Ph.D.

Mgr. Andrea Martišová (PřF MU) – téma DP: Úloha RNA-protein interakcí při regulaci fundamentálních procesů v nádorové buňce. - školitel DP: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Mgr. Adam Paulin Urminský (PřF MU) – téma DP: Identifikace a kvantifikace N-glykoproteinů v sérech a tkáních pacientů s onkologickým onemocněním. – školitel DP: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

Mgr. Nela Friedlová (PřF MU) - téma DP: Funkce transmembránových proteinů indukovaných interferonem v nádorových buňkách. – školitel DP: Mgr. Marta Nekulová, Ph.D.

Mgr. Václav Hrabal (PřF MU) - téma DP: Studium interakcí proteinové rodiny p53 v normálních a nádorových buňkách. – školitel DP: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Ashita Singh (PřF MU) – téma DP: Role of lithocholic acid-induced cell signalling in oesophageal cancer progression model. – školitel DP: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Mgr. Oliver Šimončík (PřF MU) – téma DP: Regulace genové exprese během proteotoxického stresu. – školitel DP: MUDr. Petr Müller, Ph.D.

Mgr. Radovan Krejčíř (PřF MU) – téma DP: Studium molekulárních a funkčních mechanismů derivátů pentametiniových solí. – školitel DP: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Mgr. Petr Voňka (PřF UPOl) - téma DP: Studium molekulárních mechanismů účinku vybraných steroidů v nádorových buňkách. - školitel DP: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Mgr. Ludmila Moráňová (PřF MU) - téma DP: Vývoj bioelektrochemických metod pro in vitro diagnostiku nádorových onemocnění. - školitel: Mgr. Martin Bartošík, Ph.D.

Mgr. Lukáš Uhrík (PřF MU) – téma DP: Proteomická analýza molekulárních podtypů meduloblastomu: odhalení klinicky významných markerů. - školitel: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

Mgr. Lenka Dosedělová (PřF MU) - Identifikace nových sekrečních drah řídících metastazování lidských nádorů. - školitel: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

Mgr. Veronika Vandová (PřF MU) - téma DP: Analýza proteotoxického stresu u nádorových buněk. - školitel DP: MUDr. Petr Müller, Ph.D.

Mgr. Michaela Galoczová (PřF MU) - téma DP: Signalizace p63 v nádorech. - školitel DP: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

Mgr. Hana Skoupilová (PřF MU) - téma DP: Stres endoplasmatického retikula a jeho úloha v nádorové buňce. - školitel: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (obhájeno 2021)

MUDr. Beatrix Bencsiková (LF MU) - téma DP: Angiogeneze u zhoubných nádorů: stanovení prediktivních markerů u pacientů s kolorektálním karcinomem. - školitel DP: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (obhájeno 2016)

Mgr. Lucia Sommerová (PřF MU) - téma DP: Úloha proteinů rodiny Anterior gradient v procesech EMT. - školitel: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (obhájeno 2018)

MUDr. Radka Obermannová - (LF MU) - téma DP: Význam suplementace vitamínu D a vliv hladin metabolitu 25-OHD na dobu do progrese v rámci I. linie léčby metastatického karcinomu prsu, prostaty a kolorektálního karcinomu. - školitel DP: doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D. (obhájeno 2017)

MUDr. Paval Krupa (LF MU) - téma DP: Hypofrakcionace radioterapie u karcinomu prostaty. školitel DP: prof. MUDr. Pavel Šlampa, Ph.D. (obhájeno 2016)

Mgr. Josef Maryáš (PřF MU) - téma DP: Molekulární interakce v metastazování nádorů a jejich studium s využitím funkční proteomiky - školitel DP: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (ukončeno)

Mgr. Dominika Coufalová (PřF MU) - téma DP: Využití hmotnostní spektrometrie ke studiu strukturních změn onkoproteinů. - školitel: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D. (obhájeno 2020)

MUDr. Ján Podhorec (LF MU) - téma DP: Úloha proteinu AGR2 a jeho regulace ve vztahu k zánětlivým procesům. - školitel DP: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (ukončeno)

Mgr. Adam Krejčí (PřF MU) - téma DP: Využití globální analýzy peptidových knihoven k hledání nových biomarkerů a protinádorových léčiv. - školitel DP: MUDr. Petr Müller, Ph.D. (obhájeno 2018)

Mgr. Martina Zahradníková (PřF MU) - téma DP: Studium exprese glykoproteinů na povrchu nádorové buňky. - školitel DP: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D. (ukončeno)

Mgr. Veronika Brychtová (LF MU) - téma DP: Analýza role proteinů AGR2 a AGR3 v nádorové buňce a stanovení jejich exprese ve vybraných nádorových tkáních. - školitel DP: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (obhájeno 2014)

Mgr. Lucie Kafková (LF MU) - téma DP: Nádorové multiplicity - etiopatogeneze, diferenciální diagnostika a léčba. - školitel DP: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (obhájeno 2016)

Mgr. Filip Trčka (PřF MU) - téma DP: Význam chaperonového systému pro nádorovou transformaci buňky. - školitel DP: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (obhájeno 2015)

Mgr. Eva Růčková (PřF MU) - téma DP: Úloha stresových proteinů při stabilizaci a degradaci proteinu p53 a jeho izoforem. - školitel DP: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (obhájeno 2014)

Mgr. Marta Nekulová (PřF MU) - téma DP: Úloha izoforem proteinu p63 v přeměně nádorové buňky. - školitel DP: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (Obhájeno 2014)

Mgr. Eva Matoulková (PřF MU) - téma DP: Úloha exprese proteinů AGR2 a AGR3 v nádorové buňce jako odpověď na stres. - školitel DP: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (obhájeno 2017)

Mgr. Monika Dvořáková (PřF MU) - téma DP: Molekulární mechanismy metastazování: Integrované přístupy na bázi genomiky a proteomiky. - školitel DP: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (obhájeno 2016)

Mgr. Iva Procházková (PřF MU) - téma DP: Studium molekulárních regulačních mechanismů pomocí proteomických technik. - školitel DP: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (obhájeno 2019)

Mgr. Michal Ďurech (PřF MU) - téma DP: Využití inhibice proteinů chaperonového systému pro terapii nádorových onemocnění. - školitel DP: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (obhájeno 2016)

MUDr. Pavlína Vrtělová (LF MU) - téma DP: Nežádoucí následky chirurgických výkonů na mízních uzlinách u pacientek s karcinomem prsu. - školitel DP: doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D. (obhájeno 2016)

Mgr. Kateřina Pilátová (LF MU) - téma DP: Využití proteomiky při studiu nádorové angiogeneze. - školitel DP: doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D. (obhájeno 2018)

Joanna Obacz, MSc. (PřF MU) - téma DP: Studium funkce proteinu AGR3 a mechanismů zodpovědných za regulaci jeho exprese v nádorové buňce. - školitel DP: Mgr. Roman Hrstka, Ph.D. (obhájeno 2016)

Paulina Orzol, MSc. (PřF MU) - téma DP: Protein p63 a jeho příspěvek k fenotypu kmenové nádorové buňky. - školitel DP: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (obhájeno 2016)

Mgr. Mariana Pjechová (PřF MU) - téma DP: Analýza nových imunomodulačních funkcí lidského cytomegaloviru (HCMV) a jejich vlivu na patogenezi proteomickými metodami a fágovým displayem. - školitel DP: RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (obhájeno 2020)

Mgr. Jakub Faktor (MU PřF) – téma DP: Cílená proteomika - nový přístup ke kvantifikaci proteinů v nádorové biologii - školitel DP: Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (obhájeno 2018)

Mgr. Michal Dřevínek (Univ Obrany, Fa Voj Zdrav) - téma DisP: Vužití hmotnostně spektrometrických metod k tvorbě databáze biologických agens kompatibilní s evropským datovým systémem. - školitel DP: prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D. (obhájeno 2012)

Přihlášení

Přihlášení