Výzkumný týmVýzkumný tým

 • doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

  doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.

  výkonný ředitel RECAMO
  tel. +420 543 136 700
  e-mail: valik@mou.cz
 • RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

  RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

  vědecký ředitel RECAMO
  tel. +420 543 133 300
 • doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

  doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.

  zástupce výkonného ředitele pro klinická hodnocení
  tel. +420 543 136 611
 • Ing. et Ing. Jan Adam Ph.D.

  Ing. et Ing. Jan Adam Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 136 551
  e-mail: adam@mou.cz

  pozitronová emisní tomografie, molekulární zobrazování, cílený radioimaging a terapie, výzkum a vývoj radiofarmak (zejména pro PET)

 • Mgr. Eva Budinská, Ph.D.

  Mgr. Eva Budinská, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 136 703

  analýza vysokohustotních genomických a proteomických dat v translační onkologii se zaměřením na nádory kolorekta a prsu

 • Philip John Coates, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 133 302
 • doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

  doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 135 249

  chirurgická léčba karcinomu prsu, biopsie sentinelové uzliny, vynechávání axilární disekce po pozitivní sentinelové biopsii duktální karcinom in situ, prediktory invazivity, zákroky na lymfatických uzlinách, onkoplastická chirurgie prsu, benigní onemocnění prsu

 • doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

  doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 132 406; +420 543 132 412
 • doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

  doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D.

  zástupce výkonného ředitele pro vnější vztahy a lidské zdroje; výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 136 704

  výzkum: nádorová angiogeneze, nádorová imunologie, apoptóza

  klinická experíza: laboratorní hematologie a imunologie, molekulární genetika

 • MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.

  MUDr. Pavel Fabian, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 133 400

   onkologická patologie

 • Robin Fåhraeus, M.D., Ph.D.

  Robin Fåhraeus, M.D., Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
 • doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.

  doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 136 907; +420 543 136 900

  Výzkum v oblasti hereditárních nádorových onemocnění, BRCA1/2 geny, genetické modifikátory onkologického rizika, nové geny vysokého rizika nádorů prsu/ ovaria, nádorů kolorekta, střevní polypózy a jiné syndromy

  Klinická onkologie – preventivní onkologická schémata u hereditární onkologické dispozice. Nové možnosti prevence u Li-Fraumeni a dalších syndromů

  Molekulární epidemiologie nádorů – etiologické faktory zvýšeného rizika nádorových onemocnění, case-control studie nádorů ledvin a pankreatu.

 • prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

  prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 133 303

  Příprava vzorků pro hmotnostní spektrometrii (gel free a gel based přístupy), globální proteomika, komparativní proteomika, subproteomové analýzy, shotgun proteomika, kvantitativní proteomika (SILAC), analýza posttranslačně modifikovaných proteinů (fosforylace, glykosylace), analýza strukturních změn proteinových komplexů (H/D exchange hmotnostní spektrometrie).

 • Mgr. Jitka Holčáková, Ph.D.

  Mgr. Jitka Holčáková, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 133 305

  výzkum souvislostí mezi předpokládanými markery kmenových buněk a rezistencí k běžným terapiím s cílem identifikace alternativních markerů buněčných populací primárních nádorů rezistentních k terapii a nalezením odpovědí na následující otázky:

  1. Jaké jsou rozdíly v dráhách účastnících se rozpoznání, reparace a odpovědi na poškození DNA u nádorových buněk s vlastnostmi kmenových buněk?

  2. Jakou roli hraje protein epiteliálních kmenových buněk, delNp63, v udržování epiteliálních nádorových kmenových buněk a ovlivnění jejich odpovědi na terapii?

  3. Mohou nádorové kmenové buňky predikovat odpověď nebo selhání léčby primárních lidských nádorů?

 • doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

  doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 133 306

  Molekulární a buněčná biologie se zaměřením na biologii nádorové buňky. Identifikaci a validaci nových nádorových biomarkerů, studium úlohy proteinů rodiny Anterior gradient.

 • Prof. Theodore Robert Hupp

  Prof. Theodore Robert Hupp

  výzkumný pracovník - senior
 • MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

  MUDr. Josef Chovanec, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 132 310; +420 543 132 302

  Chemoterapie a chirurgická léčba gynekologických nádorů, fertilitu zachovávající postupy u karcinomu děložního hrdla, těla a karcinomu ovaria, laparoskopická operativa časných stadií karcinomu hrdla a těla děložního, prediktivní faktory endometriálního karcinomu děložního těla.

 • prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

  prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior

  Výzkum: diabetologie – výzkum molekulární podstaty rozvoje pozdních diabetických komplikací a obecně hyperglykemického poškození buněk (glyko- a lipotoxicita), genetická epidemiologie v diabetologické a metabolické problematice, vztah diabetu k nádorové transformaci

  Klinická expertíza: vnitřní lékařství

   

 • doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

  doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 134 113
  e-mail: kiss@mou.cz
 • MUDr. Petr Müller, Ph.D.

  MUDr. Petr Müller, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 133 301

  Odborné zaměření
  • Alterace chaperonů u nádorových buněk
  • Nádorový supresor p53
  • Folding a degradace proteinů
  • Buněčný stres a signalizace

  Metodické přístupy
  • Klonování genů, exprese v prokarytickém a eukaryotickém systému
  • Produkce a purifikace rekombinantních proteinů
  • Analýza protein-proteinových interakcí (imunoprecipitace, pahge display)
  • Design antigenu, peptidů a rekombinantních proteinů
  • Vývoj a charakterizace protilátek, jejich purifikace a modifikace
  • Analýza genové exprese (real time PCR, immunobloting, imunohistochemie)
  • Strukturální analýza buňky, imunofluorescence, in vivo imaging
  • Flowcytometrie

 • Prof. RNDr. Miloš Vlastislav Novotný, DrSc, dr.h.c. mult.

  Prof. RNDr. Miloš Vlastislav Novotný, DrSc, dr.h.c. mult.

  výzkumný pracovník - senior
 • MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.

  MUDr. Rudolf Nenutil, CSc.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 133 411, +420 543 133 306

  Histologie a histopatologie včetně imunohistochemie a in-situ hybridizace. Práce s tkáňovými vzorky, tvorba tissue microarrays a hodnocení jejich vyšetření.
  Molekulární patologie solidních nádorů, zejména karcinomu prsu.

 • MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

  MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 134 000
 • MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

  MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 131 300
  e-mail: rehak@mou.cz

  Pozitronová emisní tomografie (PET), nukleární medicína, hybridní zobrazování, molekulární zobrazování, cílená terapie.

 • Michael Sheard, Ph.D.

  Michael Sheard, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
 • doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.

  doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 132 500
  e-mail: sefr@mou.cz
 • prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

  prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 131 127; +420 543 131 116

  Radioterapie a konkomitantní chemoradioterapie, radiochirurgie nádorů mozku a extrakraniálních tumorů, dětská radioterapie, intersticiální brachyterapie nádorů prsu.

 • PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.

  PharmDr. Lenka Součková, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 549 493 632
 • prof. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D.

  prof. MUDr. Jaroslav Štěrba Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
 • prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

  prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 543 132 450
 • MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.

  MUDr. Karel Zitterbart, Ph.D.

  výzkumný pracovník - senior
  tel. +420 532 234 610
 • Mgr. Martin Bartošík, Ph.D.

  Mgr. Martin Bartošík, Ph.D.

  výzkumný pracovník-junior
  tel. +420 543 133 306

  elektroanalytické metody v biomedicíně a molekulární onkologii; studium elektrochemického chování DNA, RNA a bílkovin; detekce mikroRNA; analýza interakce protein-ligand

 • Mgr. Lucie Bortlíková

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 133 305
 • MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.

  MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 136 108
 • Mgr. Veronika Brychtová, Ph.D.

  Mgr. Veronika Brychtová, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 133 307

  Odborné zaměření

  • Anterior gradient rodina proteinů (AGR2, AGR3) v nádorové biologii
  • Buněčný stres a signalizace
  • Extracelulární signalizace buněk

  Metodika

  • Analýza protein-proteinových interakcí (Proximity ligation assay; příprava detekčních sond)
  • Klonování genů (příprava rekombinantních proteinů a transgenních nádorových buněčných linií)
  • Analýza genové exprese (imunohistochemie, imunobloting, PCR)
  • Strukturní analýza buňky (imunofluorescence)
  • Analýza migračních, proliferačních, adhezivních vlastností nádorových buněk
 • Mgr. Jakub Faktor, Ph.D.

  Mgr. Jakub Faktor, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 133 341

  Proteomika; biomarkery; proteiny buněčného povrchu; metastázování nádorů; hmotnostní spektrometrie; kvantifikace proteinů.

 • MUDr. Peter Grell, Ph.D.

  MUDr. Peter Grell, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 136 805
  e-mail: grell@mou.cz
 • Mgr. Alice Hálová

  Mgr. Alice Hálová

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 133 406
 • Mgr. Lucia Hároníková, Ph.D.

  Mgr. Lucia Hároníková, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
 • Mgr. Alena Holešovská

  Mgr. Alena Holešovská

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 136 223

  Klinická hodnocení (KH) fáze I-III, screening a randomizace subjektů hodnocení, koordinace průběhu KH, příprava a zpracování biologického materiálu, data management, farmakovigilance, edukace subjektů hodnocení.

 • Mgr. Václav Hrabal

  Mgr. Václav Hrabal

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 133 307

  Základní metody molekulární biologie: purifikace nukleových kyselin, metody založené na PCR, westernový přenos, imunohistochemické barvení.

 • MUDr. Pavel Krupa

  MUDr. Pavel Krupa

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 131 171
  e-mail: krupa@mou.cz
 • Ing. Zuzana Kuncová

  Ing. Zuzana Kuncová

  referent vědeckého programu
  tel. +420 543 133 304
 • RNDr. Alena Mikušková

  RNDr. Alena Mikušková

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 136 703
 • Mgr. Marta Nekulová, Ph.D.

  Mgr. Marta Nekulová, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 133 305

  úloha proteinů p63 a p73 v tumorigenezi, příprava stabilně transfekovaných buněčných linií, analýza buněčné proliferace a migrace, imunohistochemické barvení, průtoková cytometrie

 • MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

  MUDr. Radka Obermannová, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 136 815
 • Mgr. Kateřina Pilátová, Ph.D.

  Mgr. Kateřina Pilátová, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 136 720

  výzkum: nádorová angiogeneze
  klinická expertíza: klinická hematologie a transfuzní služba

 • Ing. Janka Puterová

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 136 715
 • Mgr. Lenka Reviľáková

  Mgr. Lenka Reviľáková

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 136 227
 • MUDr. et RNDr. Michal Řiháček

  MUDr. et RNDr. Michal Řiháček

  výkuzmný pracovník - junior
  tel. +420 543 136 720

  Všeobecné lékařství, Biochemie, Metabolismus
  Výzkum: Terapie methotrexátem, analýza biomarkerů v tělních tekutinách s využitím chromatografických metod

 • Mgr. Iveta Selingerová, Ph.D.

  Mgr. Iveta Selingerová, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
 • Bc. Markéta Skoupá

  Bc. Markéta Skoupá

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 136 224
 • MUDr. Michal Standara

  MUDr. Michal Standara

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 136 015
 • Mgr. Karolína Šípová

  asistent klinického výzkumu
  tel. +420 543 136 246
 • Mgr. Vlastimil Tichý, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 133 309
 • Mgr. Šárka Tokárová

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 133 405
 • Mgr. Jana Vlčková

  Mgr. Jana Vlčková

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 136 225

  Klinická hodnocení (KH) fáze I-III, screening a randomizace subjektů hodnocení, koordinace průběhu KH, příprava a zpracování biologického materiálu, data management, farmakovigilance, edukace subjektů hodnocení.

 • Mgr. Pavlína Zatloukalová, Ph.D.

  Mgr. Pavlína Zatloukalová, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 133 308
 • Mgr. Bc. Filip Zavadil Kokáš, Ph.D.

  výzkumný pracovník - junior
  tel. +420 543 133 307

   bioinformatika

 • MUDr. Ondřej Bílek

  MUDr. Ondřej Bílek

  Ph.D. student
  tel. +420 543 134 008
  e-mail: bilek@mou.cz
 • Ing. Dominika Coufalová

  Ing. Dominika Coufalová

  Ph. D student
  tel. +420 543 133 341

  vodík/deuteriová výměna ve spojení s hmotnostní spektrometrií (HDX-MS); proteomika; hmotnostní spektrometrie; kvantifikace proteinů

 • Mgr. Lenka Dosedělová

  Mgr. Lenka Dosedělová

  Ph.D. student
  tel. +420 543 133 341
 • MUDr. Lenka Fědorová

  MUDr. Lenka Fědorová

  Ph.D. student
  tel. +420 543 136 720
 • Mgr. Michaela Galoczová

  Mgr. Michaela Galoczová

  Ph.D. student
  tel. +420 543 133 307

  proteomika, hmotnostní spektrometrie, kultivace buněčných linií, manipulace s hladinami cílových proteinů metodami molekulární biologie, western-blot analýzy

 • Mgr. Ludmila Jiráková

  Ph.D. student
  tel. +420 543 133 306
 • Mgr. Radovan Krejčíř

  Mgr. Radovan Krejčíř

  Ph.D. student
 • Mgr. Veronika Vandová

  Mgr. Veronika Vandová

  Ph.D. student
  tel. +420 543 133 309
 • Mgr. Mariana Pjechová

  Mgr. Mariana Pjechová

  Ph.D. student
  tel. +420 543 133 341

  studium povrchových proteinů viru HCMV, phage display, proteomické a western blot analýzy proteinů

 • MUDr. Ján Podhorec

  MUDr. Ján Podhorec

  Ph.D. student
  tel. +420 543 135 277
 • Mgr. Hana Skoupilová

  Mgr. Hana Skoupilová

  Ph.D. student
  tel. +420 543 133 319

  Vývoj a charakterizace nových organokovových sloučenin s protinádorovým účinkem a stanovování jejich cytotoxické a cytostatické aktivity. Molekulární farmakologie.
  Studium mechanismu účinku vybraných organokovových sloučenin - analýza buněčného cyklu a studium signálních drah uplatňujících se při metaloceny indukované buněčné smrti se zaměřením na apoptózu, stres endoplazmatického retikula a autofagii.

 • Mgr. Zuzana Pokorná

  Ph.D. student
  tel. +420 543 133 307
 • Mgr. Oliver Šimončík

  Mgr. Oliver Šimončík

  Ph.D. student
  tel. +420 543 133 305
 • Mgr. Lukáš Uhrík

  Mgr. Lukáš Uhrík

  Ph.D. student
  tel. +420 543 133 303
 • Mgr. Petr Voňka

  Mgr. Petr Voňka

  Ph.D. student
  tel. +420 543 133 319
 • Mgr. Martina Zahradníková

  Mgr. Martina Zahradníková

  Ph.D. student
  tel. +420 543 133 341
 • Mgr. Barbora Zwinsová

  Mgr. Barbora Zwinsová

  Ph.D. student
  tel. +420 543 136 715
 • Bc Jitka Abrahámová

  podpůrný pracovník
  tel. +420 543 136 229
 • Soňa Babčanová

  Soňa Babčanová

  podpůrný pracovník
  tel. +420 543 133 310

  Základní metody molekulární biologie: kultivace tkáňových kultur, westernový přenos, imunochemické metody, purifikace plazmidů a proteinů.

 • Bc. Jana Haičmanová

  Bc. Jana Haičmanová

  podpůrný pracovník
  tel. +420 543 136 222

  Klinická hodnocení (KH) fáze I-III, screening a randomizace subjektů hodnocení, koordinace průběhu KH, příprava a zpracování biologického materiálu, data management, farmakovigilance, edukace subjektů hodnocení.

 • Bc. Martina Hrivňáková

  podpůrný pracovník
  tel. +420543 133 307
 • Tamara Kolářová

  Tamara Kolářová

  podpůrný pracovník
  tel. +420 543 133 314
 • Kateřina Křivánková

  Kateřina Křivánková

  podpůrný pracovník
  tel. +420 543 133 326

  Základní metody molekulární biologie: westernový přenos, izolace nukleových kyselin, tkáňové a bakteriální kultury, purifikace plazmidů a proteinů.

 • Bc. Andrea Martišová

  podpůrný pracovník
 • Bc. Jana Pachlopníková

  podpůrný pracovník
  tel. +420 543 136 247
 • Simona Rohrerová

  Simona Rohrerová

  podpůrný pracovník
  tel. +420 543 133 342
 • Petra Světlíková

  podpůrný pracovník
  tel. +420 543 136 715
 • Bc. Kateřina Vavrouchová

  Bc. Kateřina Vavrouchová

  podpůrný pracovník
  tel. +420 543 136 220
 • Marcela Wenischová

  Marcela Wenischová

  podpůrný pracovník
  tel. +420 543 136 231
 • Mgr. Nela Friedlová

  Ph.D. student
Přihlášení

Přihlášení